1. Zakres obowiązywania; Umowa
2. Kryteria dotyczące członkostwa
3. Korzystanie z Usług
4. Rejestracja w Panelu; Hasła
5. Nieuprawnione użycia
6. Treści zastrzeżone
7. Treści użytkownika
8. Program nagród
9. Aktualizacje profilu
10. Polityka dotycząca rezygnacji
11. Łącza
12. Komunikacja z firmą Dynata
13. Prywatność
14. Wyłączenie odpowiedzialności
15. Zmiany
16. Zwolnienie od odpowiedzialności
17. Ograniczenia odpowiedzialności
18. Zgodność z Obowiązującym prawem
19. Zawieszenie i zakończenie członkostwa oraz dezaktywacja Konta członka na Panelu
20. Pracownicy Dynata
21. Powiadomienia
22. Odrębność postanowień
23. Prawo właściwe, jurysdykcja i miejsce prowadzenia postępowań sądowych
24. Różne1. Zakres obowiązywania; Umowa.

Niniejsze Zasady i warunki („Zasady”) regulują i dotyczą korzystania przez użytkownika z usług Dynata, w tym m.in. (1) członkostwo w panelach lub subpanelach Dynata (osobno „Panel”, zbiorczo „Panele”), (2) korzystanie z jakiejkolwiek witryny Panelu i/lub dostęp do niej (osobno „Witryna internetowa”, zbiorczo „Witryny internetowe”), (3) udział w ankietach lub badaniach oferowanych, zapewnianych, hostowanych lub administrowanych przez Dynata oraz (4) kwalifikowanie się i/lub możliwość odebrania przez użytkownika nagród i zachęt oferowanych za pewne działania, w tym m.in. za pomyślne wypełnienie ankiet (zbiorczo „Usługi”).

Słowo „Dynata” używane w niniejszym dokumencie odnosi się do firmy Dynata, LLC (formalnie znany jako Survey Sampling International, LLC), jej spółek nadrzędnych, podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Słowa „nas” lub „my”, używane w niniejszym dokumencie, odnoszą się do Dynata.

Uzyskując dostęp do Usług, korzystając z nich i biorąc w nich udział, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady i uznaje je za wiążące.

Dynata zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia lub zakazania dostępu do Usług, korzystania z nich i brania w nich udziału w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

góra


2. Kryteria dotyczące członkostwa.

Członkostwo w Panelu jest generalnie dostępne dla osób, które spełniają wymagania, w tym m.in. wymagania dotyczące minimalnego wieku oraz położenia geograficznego użytkownika. Wymagania dotyczące członkostwa mogą się różnić w zależności od Panelu. Na jeden adres e-mail może przypadać tylko jeden członek. Dynata może odmówić świadczenia Usług dowolnej osobie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu

góra


3. Korzystanie z Usług.

Usługi przeznaczone są do użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik może korzystać z Usług, jeśli są one dostępne i w zakresie, w jakim są dla niego dostępne. Dynata zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zlikwidowania i/lub ograniczenia lub zablokowania dostępu do wszystkich Usług bądź ich części bez powiadomienia, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu.

Dynata zapewnia możliwość udziału w ankietach zarówno członkom Panelu, jak i osobom niebędącym jego członkami. Uczestnictwo w ankietach jest dobrowolne. Wyrażając zgodę na zostanie członkiem Panelu, użytkownik zgadza się jednocześnie na otrzymywanie zaproszeń do udziału w ankietach. Co więcej, Dynata może zapewnić członkom Panelu możliwość komunikowania się z innymi członkami Panelu i/lub firmą Dynata. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w Panelu (patrz punkt 10 „Polityka dotycząca rezygnacji” poniżej.) 

góra


4. Rejestracja w Panelu; Hasła.

Dostęp do witryn internetowych w charakterze gościa jest możliwy bez konieczności rejestracji w Panelu powiązanym z witrynami i podawania lub ujawniania danych osobowych.

Aby stać się członkiem Panelu, należy zarejestrować się jako członek Panelu i podać pewne dane osobowe. Zarówno członkowie, jak i osoby niebędące członkami Panelu są zobowiązani do podania wszystkich informacji zgodnie z prawdą. Dynata zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazania korzystania i dostępu do Usług i/lub udziału w nich, jeśli użytkownik poda (bądź Dynata ma uzasadnione podejrzenia, że podał) informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne.

Dynata również: (i) przekaże członkowi Panelu nazwę użytkownika oraz hasło lub (ii) umożliwi członkowi Panelu stworzenie własnej nazwy użytkownika i hasła. Członkowie Panelu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich nazw użytkownika i haseł, a także za autoryzowane bądź nieautoryzowane korzystanie z ich konta użytkownika. Dynata stanowczo odradza używanie numeru ubezpieczenia społecznego, konta bankowego lub innych numerów identyfikacyjnych jako nazwy użytkownika lub hasła.

Członkostwo w Panelu jest przypisane osobie, która się w nim rejestruje.

Użytkownik potwierdza, że uzyskuje dostęp, korzysta i/lub uczestniczy w Usługach w charakterze niezależnego wykonawcy i że nie dochodzi w ramach niniejszej umowy do utworzenia przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki typu joint venture, relacji pracodawca–pracownik lub franczyzodawca–franczyzobiorca.

góra


5.Nieuprawnione użycia.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) używać pająków, robotów ani innych zautomatyzowanych technik eksploracji danych w celu katalogowania, pobierania, przechowywania lub w inny sposób odtwarzania lub rozprowadzania danych bądź treści udostępnianych w związku z Usługami albo w celu manipulowania wynikami ankiety, losowaniem nagród bądź konkursem; (ii) podejmować żadnych działań, które mają na celu ingerowanie w Witrynę internetową lub w korzystanie przez innych z takiej Witryny, w tym między innymi przeciążać, „floodować”, powodować awarii witryny ani wysyłać do niej „bomb pocztowych”; (iii) przesyłać ani przekazywać wirusów, uszkodzonych danych ani innych szkodliwych, zakłócających i niszczących kodów, plików lub informacji, w tym między innymi programów szpiegujących; (iv) zbierać jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację danych jakiegokolwiek innego użytkownika Usług; (v) przesyłać niechcianych reklam w wiadomościach e-mail, w tym między innymi materiałów promocyjnych i reklam dotyczących produktów oraz usług; (vi) otwierać i utrzymywać więcej niż jedno (1) konto członka w Panelu, a także korzystać z więcej niż jednego (1) konta; (vii) fałszować ani maskować swojej prawdziwej tożsamości; (viii) umieszczać elementów witryn internetowych w innych witrynach internetowych ani zmieniać wyglądu witryn internetowych; (ix) umieszczać łączy z innych witryn do innej strony ulokowanej w jakiejkolwiek Witrynie lub w Usługach bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Dynata; (x) umieszczać ani przesyłać zastraszających, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, lubieżnych, skandalicznych ani podburzających materiałów czy treści, które w inny sposób mogłyby naruszyć Obowiązujące prawo (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie); (xi) angażować się w nieuczciwe działania, w tym między innymi w szybkie przechodzenie przez ankiety, wypełnianie jednej ankiety kilka razy, fałszowanie lub maskowanie tożsamości, przesyłanie fałszywych informacji w czasie procesu rejestracji, przesyłanie fałszywych danych w ankiecie, odbieranie lub podejmowanie prób odebrania nagród i/lub zachęt w wyniku fałszywych działań, a także manipulowanie ankietami; (xii) dokonywać inżynierii wstecznej w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu Usług, działać w sposób, który mógłby doprowadzić do ujawnienia kodu źródłowego, ani omijać bądź obchodzić środków kontroli zastosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do stron internetowych, treści lub kodów, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone na mocy Obowiązującego prawa; (xiii) brać udziału w żadnych działaniach przestępczych lub nielegalnych; (xiv) wykorzystywać Treści zastrzeżonych (których definicja znajduje się w niniejszym dokumencie) w sposób naruszający niniejsze Zasady; ani też (xv) nie będzie zachęcać innych, w tym między innymi pracowników Dynata, do dopuszczenia się czynności niezgodnych z postanowieniami niniejszych Zasad i/lub nie będzie doradzać innym postępowania w taki sposób.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma Dynata będzie w pełni współpracować w przypadku jakichkolwiek wniosków dotyczących ujawnienia informacji z mocy przepisów prawa (np. przez nakaz sądu lub wezwanie). 

góra


6. Treści zastrzeżone.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług, dostępem do nich oraz udziałem w nich może on mieć możliwość przeglądania lub dostępu do informacji, materiałów, produktów i treści poufnych i zastrzeżonych („Treści zastrzeżone”) należących do firmy Dynata i/lub jej klientów, partnerów oraz licencjodawców. Treści zastrzeżone są i pozostaną wyłączną własnością właściciela Treści zastrzeżonych. W żadnym wypadku użytkownik nie otrzyma jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w Treściach zastrzeżonych. Użytkownik wyraża zgodę na ochronę poufności i tajności Treści zastrzeżonych i zobowiązuje się, że nie będzie modyfikować, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, wyświetlać, przekazywać, rozprowadzać, korzystać z inżynierii wstecznej, tworzyć opracowań, dekompilować ani w żaden inny sposób używać, zmieniać bądź przekazywać Treści zastrzeżonych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Dynata. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Treści zastrzeżone mogą podlegać prawom własności intelektualnej, regulacjom i kodeksom, a także mogą być przez nie chronione. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się na to, że jeśli naruszy ograniczenia i zakazy zawarte w niniejszym punkcie, to firma Dynata ma prawo do zakończenia, zakazania lub ograniczenia korzystania przez użytkownika z Usług, dostępu do nich i/lub udziału w nich (jako dodatkowe prawo i dodatkowy środek naprawczy dostępne dla Dynata).

góra


7. Treści użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, materiały, informacje oraz komentarze, z których korzysta i które przesyła, zamieszcza lub dostarcza w związku z Usługami („Treści użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wymaganych dla Treści użytkownika pozwoleń, zatwierdzeń i/lub autoryzacji. Jeśli użytkownik prześle Treści użytkownika, mogą one zostać udostępnione publicznie oraz mogą zostać udostępnione osobom trzecim, w tym między innymi klientom Dynata, klientom klientów Dynata oraz usługodawcom zewnętrznym. Treści użytkownika mogą obejmować jedynie materiały dźwiękowe, filmy, obrazy lub inne podobne materiały osoby przesyłającej Treści użytkownika i nie powinny zawierać materiałów chronionych prawem autorskim ani opatrzonych znakiem towarowym, ani też materiałów osób trzecich. Treści użytkownika nie powinny zawierać materiałów dźwiękowych, filmów, obrazów ani innych podobnych materiałów osób innych niż użytkownik. Za swoje Treści użytkownik nie otrzyma wynagrodzenia. Aby uzyskać informacje dotyczące tożsamości sponsora ankiety, w której użytkownik dostarcza zdjęć lub klipów wideo, należy skontaktować się z Dynata jak wskazano w Polityce prywatności Dynata. Aby zidentyfikować konkretną ankietę, należy podać Dynata swój adres e-mail oraz informacje dotyczące konkretnej ankiety (np. numer ankiety, temat lub dziedzina ankiety, data wypełnienia ankiety itd.).

Korzystając z Treści użytkownika, przesyłając i zamieszczając je w związku z Usługami, użytkownik udziela firmie Dynata wieczystych, nieodwołalnych, nieograniczonych, przekazywalnych, z prawem do udzielania sublicencji, obowiązujących na całym świecie i bezpłatnych licencji oraz praw uprawniających do edytowania, kopiowania, przekazywania, publikowania, wyświetlania, tworzenia opracowań, odtwarzania, modyfikowania, rozprowadzania lub w inny sposób korzystania, modyfikowania lub rozprowadzania Treści użytkownika w jakikolwiek sposób, bez wynagrodzenia ani uprzedzenia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. Dynata nie może sprawdzać i nie sprawdza wszystkich Treści użytkownika, a zatem nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Dynata zastrzega sobie prawo do usunięcia, przeniesienia lub edytowania Treści użytkownika, które według firmy zostały uznane za: (i) naruszające niniejsze Zasady, (ii) naruszające prawa autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych lub (iii) obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite bądź w inny sposób niedopuszczalne. 

góra


8. Program nagród

1. W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług ma on szansę na gromadzenie nagród, zachęt, kuponów loterii rzeczowej lub zakładów pieniężnych. Informacje, oficjalne zasady i warunki dotyczące nagród, zachęt, loterii rzeczowej i zakładów pieniężnych są dostępne w niniejszych Zasadach, w Witrynie internetowej Panelu, na początku i na końcu ankiety, w zaproszeniu do ankiety, w witrynach internetowych lub witrynach internetowych, w których można odebrać nagrody i zachęty, i/lub mogą być opisane w biuletynie lub innych komunikatach rozprowadzanych lub publikowanych przez Dynata.

2. Wszystkie punkty naliczane na koncie członka Panelu tracą ważność po upływie jednego (1) roku od momentu ich naliczenia, chyba że ulegną wcześniej przepadkowi lub zostaną anulowane na skutek braku aktywności w ramach posiadanego członkostwa lub konta bądź z innej przyczyny, którą opisano w niniejszych Zasadach. Konta członków Panelu nie są rachunkami bankowymi ani pieniężnymi i nie nalicza się na nich ani nie gromadzi żadnych odsetek.

3.Punkty naliczone w związku z Usługami nie stanowią własności członka Panelu, nie mogą być przenoszone podczas życia członka Panelu ani po jego śmierci na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób i nie mają żadnej wartości do momentu użycia ich przez członka Panelu do wykorzystania przysługujących mu świadczeń zgodnie z niniejszymi Zasadami.

4.W przypadku błędnego naliczenia punktów lub zachęt na koncie członka Panelu Dynata może je usunąć z tego konta.

5.Złożenie prośby o wykorzystanie przysługujących świadczeń powoduje potrącenie punktów z konta członka Panelu.

6.Każdy przypadek wykorzystania przysługujących świadczeń ma moc wiążącą i nie jest możliwe zwracanie nagród w zamian za przyznanie kredytu za wyjątkiem innych postanowień określonych w niniejszych Zasadach lub jeżeli dokonano innych uzgodnień na piśmie z upoważnionym przedstawicielem Dynata.

7.Wykorzystanie świadczeń w ramach programu nagród Dynata wymaga użycia przynajmniej minimalnej liczby punktów, która wynosi 800 punktów. Jeżeli użyta zostanie mniejsza liczba punktów, w ramach programu nagród Dynata nie będzie dostępna żadna opcja wykorzystania przysługujących świadczeń.

8.Dynata może w dowolnej chwili i bez powiadomienia zmodyfikować, zmienić, usunąć lub dodać nowe zasady i warunki dotyczące udostępnianego przez nią programu nagród lub Usług. Działania, jakie Dynata może podjąć w tym zakresie w dowolnej chwili i bez powiadomienia, obejmują m.in. modyfikację, zmianę, dodanie lub usunięcie wartości punktów, poziomów wykorzystania świadczeń, współczynników konwersji, warunków określonych dla statusu, warunków członkostwa oraz warunków zdobywania zachęt lub nagród. Oprócz tego Dynata może w dowolnej chwili i bez powiadomienia wycofać lub zaprzestać oferowania jakiejkolwiek zachęty lub nagrody w ramach programu nagród Dynata.

9.Łączenie punktów z punktami innego członka, w tym m.in. znajomego lub członka rodziny, nie jest możliwe.

10. Dynata nie wydaje żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym m.in. gwarancji zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu do produktu lub usługi otrzymanego/wyświadczonej w ramach programu nagród Dynata. Dynata nie ponosi ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za efekty zapewniane przez lub brak efektów zapewnianych przez jakikolwiek produkt lub jakąkolwiek usługę, w związku z którym/którą wykorzystano punkty, zachęty lub nagrody. Oprócz tego Dynata nie ponosi ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, szkody, wypadki, opóźnienia, obrażenia ciała, straty, wydatki lub niedogodności spowodowane korzystaniem z lub wadą jakiegokolwiek produktu lub jakiejkolwiek usługi, w związku z którym/którą wykorzystano punkty, zachęty lub nagrody. Dynata nie wymieni utraconych, skradzionych, zgubionych lub uszkodzonych rzeczy otrzymanych w ramach zachęt lub nagród.

11.UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE PUNKTY, ZACHĘTY LUB NAGRODY ZDOBYWANE W RAMACH USŁUG MOGĄ PODLEGAĆ OPODATKOWANIU, ZA CO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI CZŁONEK PANELU. Dynata może przekazać użytkownikowi i/lub odpowiedniej instytucji rządowej bądź właściwemu organowi podatkowemu informacje dotyczące wszelkich płatności lub zachęt przyznanych użytkownikowi w związku z korzystaniem przez niego z usług Dynata. Użytkownik zgadza się przekazać Dynata wszystkie informacje niezbędne do spełnienia przez Dynata ciążących na niej obowiązków w zakresie sprawozdawczości lub potrąceń. Dynata może potrącić kwotę podatku od jakiejkolwiek zachęty lub nagrody, jeżeli jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

12.Co miesiąc firma Dynata przekazuje 10 000 USD na organizację Amerykański Czerwony Krzyż. Ta dotacja nie ma związku z nagrodami z ankiet i nie pochodzi z Pana/Pani salda punktów. Nie jest to dotacja wykonywana w Pana/Pani imieniu, więc nie podlega odliczeniu podatkowemu oraz nie jest zależna od ilości ankiet wypełnionych przez członków. W ten sposób firma Dynata jest odpowiedzialna społecznie.

13.Dynata podejmuje uzasadnione starania w celu zapewnienia prawidłowego naliczania i potrącania punktów, jednak członkowie Panelu powinni sprawdzać swoje konta pod kątem prawidłowej liczby przyznanych punktów, zachęt lub nagród oraz kompletności wykazu zrealizowanych transakcji związanych z wykorzystaniem tych świadczeń. Jeżeli użytkownik uważa, że przysługujące mu punkty nie zostały prawidłowo naliczone na jego koncie lub potrącone z niego lub że w wykazie transakcji związanych z wykorzystaniem przysługujących mu świadczeń ujęte są niewłaściwe transakcje, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres helpdesk@swiatopinii.pl. W każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Dynata członek Panelu musi podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz dokładne informacje dotyczące danej sprawy. Dynata podejmie uzasadnione starania w celu zbadania tej sprawy i szybkiego udzielenia członkowi Panelu właściwych informacji. Decyzja Dynata jest ostateczna i wiążąca.

14.Dostawcy produktów lub usług oferowanych w związku z programem nagród i/lub właściciele bądź operatorzy witryn internetowych/witryn internetowych, na których zawierane są transakcje związane z wykorzystaniem świadczeń, mogą posiadać własne zasady i warunki, z którymi należy się dokładnie zapoznać.

15. W związku z programem nagród Dynata i/lub prośbą o wykorzystanie przysługującej nagrody lub zachęty konieczne może być zebranie, przetworzenie i/lub ujawnienie danych osobowych. Zgadzając się na poniższe Zasady, użytkownik niniejszym zgadza się na zbieranie, przetwarzanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych dla takich celów, przy czym wszystkie dane osobowe będą podlegały zasadom określonym w polityce prywatności Dynata.

16. Gdy członek Panelu zdecyduje się przekazać punkty jednej z organizacji charytatywnych, zatwierdzonych przez Dynata, Dynata przekaże te punkty wybranej organizacji. Przekazanie takie nie zostanie dokonane przez ani w imieniu Dynata i Dynata nie dokonuje ani nie dokona takiego samego przekazania. Prosimy pamiętać, że możliwość przekazania punktów organizacji charytatywnej nie jest dostępna w przypadku każdego panelu należącego do i/lub obsługiwanego przez bądź w imieniu Dynata. Użytkownik powinien zapoznać się z możliwościami wykorzystania świadczeń, które są dostępne w przypadku panelu, do którego należy.

góra


9. Aktualizacje profilu.

Członkowie Panelu zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania firmy Dynata o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych na profilu członka. Członkowie Panelu zobowiązują się do sprawdzania i, jeśli to konieczne, aktualizowania profilów członkowskich nie rzadziej niż raz na sześć (6) miesięcy. Członek Panelu może aktualizować, poprawiać i/lub usuwać informacje zamieszczone na profilu przez: (i) wejście na swoje konto członka Panelu lub (ii) wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego zespołu ds. usług dla członków w danym Panelu.

góra


10. Polityka dotycząca rezygnacji.

Członkowie Panelu mogą zrezygnować z korzystania z Usług (w tym m.in. z otrzymywania biuletynów lub komunikatów) w dowolnym momencie: (i) postępując zgodnie z procedurami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji opisanymi w odpowiedniej Witrynie lub w wiadomości e-mail otrzymanej od firmy Dynata lub (ii) wysyłając wiadomość e-mail do zespołu ds. usług dla członków Panelu. Dynata poczyni odpowiednie wysiłki, aby przeczytać każdą wiadomość e-mail i odpowiedzieć na nią w racjonalnym czasie po jej otrzymaniu. W momencie zakończenia świadczenia Usług informacje kontaktowe członka Panelu zostaną usunięte z list kontaktowych i nie będzie on już otrzymywać żadnych komunikatów. Całkowite usunięcie informacji kontaktowych z list firmy Dynata może potrwać kilka dni. W tym czasie członek może otrzymywać komunikaty, które zostały stworzone lub opracowane przed zakończeniem świadczenia Usług. W Polityce prywatności firmy Dynata znajdują się informacje dotyczące tego, w jaki sposób firma Dynata korzysta z informacji i danych po otrzymaniu wniosku o rezygnację z subskrypcji, zakończenie świadczenia usług lub rezygnację („Polityka prywatności firmy Dynata”).

góra


11.Łącza.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług może on dobrowolnie łączyć się z witrynami utrzymywanymi lub obsługiwanymi przez osoby trzecie („Witryny internetowe osób trzecich”). Dynata nie popiera żadnej Witryny internetowej osoby trzeciej ani żadnych produktów, usług i/lub reklamowanych okazji, oferowanych i/lub sprzedawanych za pośrednictwem Witryny internetowej osób trzecich lub w związku z nią („Informacje osób trzecich”). Dynata nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela rękojmi w związku z Witrynami internetowymi osób trzecich i/lub Informacjami osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką i zasadami dotyczącymi Witryn internetowych osób trzecich oraz Informacji osób trzecich.

góra


12.Komunikacja z firmą Dynata.

Wszystkie wiadomości (wyłączając dane osobowe) oraz Treści użytkownika zamieszczane i przesyłane przez użytkownika do firmy Dynata za pomocą poczty e-mail lub w inny sposób nie będą traktowane jako informacje poufne i zastrzeżone, chyba że użytkownik wyraźnie zasygnalizuje taką potrzebę przed zamieszczeniem lub przesłaniem takich wiadomości oraz Treści użytkownika bądź w trakcie wykonywania tych czynności. Użytkownik wyraża zgodę na to, by takie wiadomości i Treści użytkownika mogły być używane przez firmę Dynata w celach prawnych.

góra


13.Prywatność.

Dynata bardzo poważnie traktuje prywatność użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat praktyk dotyczących prywatności, należy zapoznać się z Polityką prywatności firmy Dynata

góra


14. Zastrzeżenia prawne.

USŁUGI, W TYM WSZYSTKIE INFORMACJE, ANKIETY, TREŚCI, MATERIAŁY, KOMENTARZE ORAZ USŁUGI UDOSTĘPNIONE W RAMACH USŁUG, SĄ DOSTARCZANE „W ICH AKTUALNEJ POSTACI”. Dynata NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI, TREŚCIAMI, MATERIAŁAMI, KOMENTARZAMI, ANKIETAMI, PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI UDOSTĘPNIONYMI W RAMACH USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIMIKOLWIEK TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA. CO WIĘCEJ, FIRMA Dynata WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH RĘKOJMI, DOMNIEMANYCH I WYRAŹNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI RĘKOJMIE DOMNIEMANE ORAZ DOTYCZĄCE NIENARUSZALNOŚCI, ATRAKCYJNOŚCI RYNKOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Dynata NIE GWARANTUJE, ŻE NARZĘDZIA, TECHNOLOGIA LUB FUNKCJE ZAWARTE W USŁUGACH LUB TREŚCIACH, MATERIAŁACH, KOMENTARZACH, INFORMACJACH I/LUB USŁUGACH DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZ BŁĘDÓW, ŻE WADY BĘDĄ POPRAWIANE, ŻE SYSTEMY LUB SERWER(Y), KTÓRE OBSŁUGUJĄ USŁUGI I UDOSTĘPNIAJĄ JE, BĘDĄ POPRAWIANE ANI ŻE USŁUGI I/LUB SYSTEMY I/LUB SERWER(Y) SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. FIRMA Dynata NIE ZAPEWNIA DOSTĘPU DO INTERNETU ANI POŁĄCZENIA Z INTERNETEM I NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA DZIAŁANIA LUB ZANIEDBANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE OGRANICZAJĄ, UNIEMOŻLIWIAJĄ LUB INGERUJĄ W DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z NICH.

góra


15.Zmiany.

Firma Dynata niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad według własnego uznania. Zachęcamy, aby użytkownicy na bieżąco śledzili niniejsze Zasady. Firma Dynata będzie zobowiązana do uzyskania zgody użytkowników na zmiany, które jej wymagają. Jeśli w przypadku pewnych zmian zgoda nie będzie wymagana, to dalsze korzystanie z Usług, dostęp do nich i/lub udział w nich oznaczają wyrażenie zgody na te Zasady w zmienionej formie.

góra


16.Zwolnienie od odpowiedzialności.

Użytkownik zgadza się na zwolnienie od odpowiedzialności i niedziałanie na szkodę firmy Dynata, jej spółek nadrzędnych, podmiotów zależnych i stowarzyszonych, a także ich odpowiednich członków, kierowników, udziałowców, dyrektorów, specjalistów, pracowników oraz przedstawicieli w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, strat, osądów, nagród, grzywien, kar, kosztów i/lub wydatków, w tym m.in. kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez lub wynikających z: (i) naruszenia przez użytkownika niniejszych Zasad i/lub (ii) korzystania przez użytkownika z Usług, dostępu do nich i/lub jego udziału w nich.

góra


17.Ograniczenia odpowiedzialności.

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIE ZABRANIAJĄ TAKICH DZIAŁAŃ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE Dynata W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE I/LUB DOMNIEMANE SZKODY, Z JAKICHKOLWIEK POWODÓW LUB PRZYCZYN, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA Dynata ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA USŁUG LUB Z NINIEJSZYCH ZASAD MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU ZAISTNIENIA POWODU DO TAKICH ROSZCZEŃ LUB PODSTAWY ROSZCZEŃ.


18. Zgodność z obowiązującym prawem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych, krajowych, federalnych, stanowych i/lub lokalnych przepisów prawa, kodeksów, regulacji, zasad i/lub wymogów („Obowiązujące prawo”) związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług, dostępem do nich i/lub udziałem w nich. 

góra


19. Zawieszenie i zakończenie członkostwa oraz dezaktywacja Konta członka na Panelu.

Każda ze stron może zakończyć członkostwo użytkownika w Panelu w dowolnym momencie, z danego powodu lub bez powodu, z danej przyczyny bądź bez przyczyny, bez ponoszenia odpowiedzialności za to zakończenie.

Firma Dynata może również bez uprzedzenia zawiesić i/lub zakończyć korzystanie przez użytkownika z Usług, jego dostęp do nich i udział w nich, jeśli naruszy on niniejsze Zasady. Jeśli Dynata zakończy członkostwo uczestnika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Zasad: (i) traci on wszystkie prawa, tytuły i udziały w związku ze wszystkimi nieodebranymi nagrodami i/lub zachętami (natychmiast w momencie zakończenia); (ii) członkostwo natychmiast zostanie anulowane i; (iii) dostęp użytkownika do Usług, udział w nich oraz ich używanie (w tym m.in. udział w ankietach) zostają natychmiast przerwane.
W przypadku naruszenia niniejszych warunków przez osobę niebędącą członkiem Panelu, wyraża ona zgodę na to, że: (a) traci ona wszystkie prawa, tytuły i udziały w związku ze wszystkimi nieodebranymi nagrodami i/lub zachętami (natychmiast w momencie zakończenia) oraz (b) dostęp użytkownika do Usług, udział w nich oraz ich używanie zostają natychmiast przerwane.

Co więcej, firma Dynata zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika Panelu: (a) jeśli konto członka nie pozostaje Aktywne (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie); (b) jeśli Dynata otrzyma zwrotkę twardą lub powiadomienie o niedostarczeniu wiadomości w związku z komunikacją e-mailową wysłaną przez Dynata na konto poczty e-mail użytkownika lub (c) jeśli Dynata trzy (3) razy otrzyma wiadomość zwrotną z informacją, że skrzynka odbiorcy jest zapełniona, jako odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Dynata na konto poczty e-mail użytkownika. Dla celów niniejszych Zasad termin „Aktywne” oznacza, że użytkownik: (i) uczestniczy w ankiecie co najmniej raz na sześć (6) miesięcy lub (ii) aktualizuje swój profil lub informacje członkowskie co najmniej raz na sześć (6) miesięcy.

W przypadku dezaktywacji, zakończenia członkostwa przez użytkownika lub firmę Dynata (z powodów innych niż naruszenie niniejszych Zasad) Dynata zachowa informacje dotyczące przyznanych, nieodebranych nagród i zachęt, i umożliwi użytkownikowi odebranie ich w ciągu trzydziestu (30) dni od daty dezaktywacji konta lub zakończenia członkostwa.

góra


20.Pracownicy Dynata.

A.  Zastrzeżenie. Pracownicy Dynata i członkowie ich najbliższej rodziny (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) nie kwalifikują się do otrzymywania płatności, nagród ani zachęt za korzystanie z Usług, branie w nich udziału i dostęp do nich. Dla celów punktu 20 termin „Najbliżsi członkowie rodziny” oznacza rodziców, dzieci oraz inne osoby bliskie (dziewczynę/chłopaka, konkubinę/konkubenta oraz małżonka).


B.  Procedury. Pracownicy firmy Dynata mogą korzystać z Usług, uzyskiwać do nich dostęp lub brać w nich udział wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od odpowiedniego kierownika i tylko w celu ulepszania produktów i/lub usług oferowanych przez Dynata. Pracownicy Dynata muszą zawsze kierować się uczciwością i podawać dokładne informacje związane z korzystaniem z Usług, uzyskiwaniem do nich dostępu lub braniem w nich udziału. W przypadku konieczności użycia zmienionych, fałszywych lub nieprawdziwych informacji bądź danych pracownicy muszą uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę i zatwierdzenie od dyrektora generalnego Dynata.


C.  Niewłaściwe postępowanie. W razie braku upoważnienia wymaganego na mocy niniejszych Zasad lub jeśli w inny sposób nie zostało to zatwierdzone na piśmie przez dyrektora generalnego Dynata, naruszenie przez pracownika firmy Dynata i/lub członków jego najbliższej rodziny postanowień opisanych w niniejszym punkcie 20 jest uznawane za naruszenie standardów postępowania firmy Dynata i każde takie naruszenie może doprowadzić do podjęcia wobec pracownika czynności dyscyplinarnych, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. 

góra


21. Powiadomienia.

A.  Powiadomienie od użytkownika do Dynata. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej lub zgodnie z wymogami Obowiązującego prawa wszystkie powiadomienia przesyłane lub dostarczane firmie Dynata powinny: (i) być poprawnie zaadresowane pod odpowiedni adres biurowy i być dostarczone w odpowiedni sposób, jeśli są one dostarczane: (a) za pośrednictwem przedsiębiorstwa Federal Express, pocztą ekspresową lub za pośrednictwem innej uznanej firmy krajowej lub międzynarodowej świadczącej usługi kurierskie [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać jeden (1) dzień roboczy po jego wysłaniu]; (b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z opłaconą opłatą pocztową [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać po sześciu (6) dniach od złożenia go na poczcie]; lub (ii) być wysłane pocztą elektroniczną do odpowiedniego zespołu ds. usług dla członków Panelu.


B.  Powiadomienie od Dynata do użytkownika. Jeżeli Obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Dynata dostarczała mu powiadomienia: (i) na podany przez niego adres e-mail [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać jeden (1) dzień po wysłaniu wiadomości e-mail, o ile firma Dynata nie otrzyma komunikatu o błędzie stwierdzającego, że dostarczenie wiadomości odbędzie się z opóźnieniem, że adres e-mail jest nieprawidłowy lub że wiadomość nie mogła zostać dostarczona z innego powodu]; (ii) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z opłaconą opłatą pocztową, wysłanym na adres przekazany Dynata przez użytkownika [w takim przypadku postanowienia zawarte w powiadomieniu zaczną obowiązywać po sześciu (6) dniach od złożenia go na poczcie] lub (iii) publikując powiadomienia w odpowiednich Witrynach internetowych. Użytkownik zobowiązuje się do częstego sprawdzania odpowiednich Witryn internetowych pod kątem publikowanych przez Dynata powiadomień oraz do zapewnienia aktualności swoich danych osobowych.


C.  Zawiadomienia natury prawnej. Zgodnie z postanowieniami punktu 21.A. niniejszych Zasad, wszelkie pytania natury prawnej związane z niniejszymi Zasadami i zawiadomieniami należy wysyłać na adres:


Dynata, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Attn: Legal Department


bądź pocztą elektroniczną na adres privacy@dynata.com

góra


22. Odrębność postanowień.

Jeśli którekolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Zasad z dowolnej przyczyny uznane zostaną przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, takie warunki lub postanowienia zostaną uznane za nieważne i zostaną anulowane. Nie będzie to miało wpływu na stosowanie i/lub interpretację niniejszych Zasad. Pozostałe warunki i postanowienia niniejszych Zasad będą w pełni prawomocne i skuteczne, tak jakby nieważne bądź niewykonalne warunki lub postanowienia nie były częścią niniejszych Zasad. 


23. Prawo właściwe, jurysdykcja i miejsce prowadzenia postępowań sądowych.

Niniejsze Zasady, a także dostęp użytkownika do Usług, korzystanie z nich przez użytkownika i branie w nich udziału, podlegają prawu stanu Connecticut w Stanach Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane niezależnie od norm prawa kolizyjnego (obowiązujących w stanie Connecticut lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogą dopuszczać możliwość zastosowania przepisów obowiązujących w innej jurysdykcji. Wszelkie roszczenia i spory powstałe w związku z niniejszymi Zasadami i/lub uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do Usług, korzystaniem z nich przez użytkownika lub braniem przez niego udziału w Usługach, podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie Fairfield w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych. 

góra


24. Różne.

Nagłówki zastosowane w niniejszych Zasadach użyte zostały wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się nimi i nie mają żadnego wpływu na ich interpretację i/lub stosowanie. Niewyegzekwowanie przez Dynata prawa do wyciągnięcia konsekwencji wobec użytkownika naruszającego postanowienia niniejszych Zasad nie oznacza zaniechania podjęcia odpowiednich kroków względem niego oraz nie powoduje zrzeczenia się prawa Dynata do podejmowania odpowiednich działań w odniesieniu do naruszeń niniejszych Zasad przez użytkownika w przyszłości. Niniejsze Zasady, wszelkie reguły, warunki i postanowienia, o których mowa w niniejszym dokumencie lub które zostały do niego włączone oraz wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące Panelu stanowią całość ustaleń pomiędzy Dynata a użytkownikiem dotyczących przedmiotu tych Zasad.

góra

Ostatnia aktualizacja: : 05 wrzesień 2019 r.