1. Jak można zdobyć nagrody? Uczestnicy mogą zdobywać nagrody na różne sposoby, pod warunkiem, że zostały one zatwierdzone przez firmę Survey Sampling International, LLC ("SSI"), w tym także między innymi dołączając do panelu dyskusyjnego na temat ankiet SSI, wypełniając i przesyłając ankietę, biorąc udział w programie SSI "poleć znajomego", w konkursach i promocjach oferowanych przez SSI, a także wypełniając różne ankiety lub kwestionariusze dotyczące profilu wewnętrznego lub informacji demograficznych ("Zatwierdzone metody"). W przypadku gdy za daną zatwierdzoną metodę przydzielane są punkty, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, a także o oferowanej liczbie punktów. Punkty można zamieniać na różne nagrody, w tym, bez ograniczeń, na kody z prezentami, karty gotówkowe lub vouchery, gotówkę za pośrednictwem niektórych stron internetowych osób trzecich wybranych przez SSI, jak również datki na wcześniej zatwierdzone przez SSI organizacje charytatywne (jedną "Nagrodę" i kilka "Nagród"). Ilość oferowanych punktów za daną zatwierdzoną metodę może być różna, dlatego prosimy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi wiadomościami oraz instrukcjami. Punkty są przechowywane na koncie, jakie posiada każdy uczestnik dyskusji w SSI. Nie jest to konto bankowe ani gotówkowe i nie generuje żadnych odsetek.


Wszystkie ważne punkty zostaną przekazane na konto uczestnika. Po wykorzystaniu punktów przez danego uczestnika na realizację nagrody, punkty te zostaną odjęte z jego konta. Firma SSI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby zdobyte punkty zostały przydzielone i przekazane na odpowiednie konto; uczestnicy powinni jednak sprawdzać swoje konto w celu upewnienia się, że zaksięgowana została właściwa liczba zgromadzonych przez uczestnika punktów, która obejmuje wszystkie stosowne transakcje. Jeśli uznają Państwo, że wasze konto nie zostało poprawnie obciążone lub nagrodzone lub że obejmuje błędne transakcje, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres helpdesk@swiatopinii.pl. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do firmy SSI powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika dyskusji, jego adres e-mail oraz dokładne informacje na temat poruszanej sprawy. Firma SSI dołoży wszelkich starań, aby zbadać sprawę i udzielić uczestnikowi szybkiej odpowiedzi. Decyzja SSI jest ostateczna i wiążąca.

SSI NIE WSPIERA, NIE SPONSORUJE, ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW NAGRÓD ANI ZA ŻADNE Z ICH PRODUKTÓW, USŁUG, PRZEDMIOTÓW, CZY KART GOTÓWKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ ZA STOSOWANE PRZEZ NICH PRAKTYKI, ZA POLITYKĘ ICH FIRM ANI ICH REGULAMINY.

FIRMA SSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NAGRODY, KTÓRE ZAWIERUSZONO, ZAGUBIONO, SKRADZIONO CZY TEŻ NIEWŁAŚCIWIE UŻYTO. SSI NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PUNKTY, KTÓRE ZOSTAŁY NIEWŁAŚCIWIE UŻYTE PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ UŻYTKOWNIK UDZIELIŁ DOSTĘPU DO KONTA. JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB PROBLEMY W ZWIĄZKU Z NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM WASZEGO KONTA, PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ SSI, KTÓRA NIEZWŁOCZNIE ZBADA TAKĄ SPRAWĘ

2. Jak można zamienić punkty na nagrody?

Nagrody dostępne za pośrednictwem programu SSI posiadają różne progi, przy których można wymieniać punkty na nagrody, dlatego brak wystarczającej liczby punktów do zdobycia danej nagrody uniemożliwia jej uzyskanie, do chwili zgromadzenia dostatecznej liczby punktów. Informacje na temat progów zamiany punktów na nagrody można uzyskać w panelu głównym konta. Po przeprowadzeniu transakcji zamiany punktów na nagrody, nie będzie można wycofać, unieważnić ani odwołać tej transakcji. Dostawcy nagród objęci programem nagród SSI mogą posiadać własne regulaminy, dlatego prosimy się z nimi dokładnie zapoznać. Firma SSI nie będzie refundować zagubionych, skradzionych, zawieruszonych ani zniszczonych nagród. PROGRAM NAGRÓD FIRMY SSI ORAZ WSZYSTKIE NAGRODY SĄ DOSTARCZANE W ICH OBECNEJ POSTACI; FIRMA SSI NIE WYDAJE I NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, JAWNE LUB DOMNIEMANE, W TYM TAKŻE DOTYCZĄCE MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI, ORAZ WSZELKIE INNE DOMNIEMANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z ICH ZASTOSOWANIA, UŻYTKU HANDLOWEGO LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, SSI NIE MOŻE WYŁĄCZAĆ ŻADNYCH GWARANCJI, KTÓRYCH ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA JEST OGRANICZONY MINIMALNYM DOZWOLONYM OKRESEM W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

W przypadku gdy uczestnik zdecyduje się przekazać swoje punkty na którąś z zatwierdzonych przez SSI organizacji charytatywnych, firma SSI przekaże te punkty wybranej przez uczestnika organizacji. Datek ten nie jest przekazywany przez firmę SSI ani w jej imieniu, a SSI nie dokłada do tego datku żadnych środków. Prosimy pamiętać, że opcja złożenia datku nie jest dostępna w przypadku każdego panelu, którego właścicielem lub operatorem jest SSI lub w imieniu którego SSI występuje. Prosimy o sprawdzenie dostępnych dla Państwa panelu opcji zamiany punktów na nagrody.

3. Czy punkty ulegają przedawnieniu?

Punkty nie ulegają przedawnieniu, jednakże w przypadku zamknięcia lub anulowania konta, zarówno przez użytkownika jak i firmę SSI, wszelkie niewykorzystane punkty mogą ulec anulowaniu i unieważnieniu.

4. Czy od otrzymanych nagród należy odprowadzić podatek?
SSI nie udziela uczestnikom porad prawnych ani podatkowych. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wywiązanie się z wszelkich zobowiązań prawnych i podatkowych. Firma SSI może dostarczyć uczestnikowi lub stosownym agencjom rządowym i urzędom podatkowym informacji dotyczących historii otrzymanych nagród i w razie konieczności potrącić należne podatki na życzenie stosownych agencji rządowych lub urzędów podatkowych. Zaświadczają Państwo, iż rozumieją, że firma SSI może zostać poproszona o przekazanie lub dostarczenie stosownym agencjom i wydziałom rządowym pewnych informacji związanych z otrzymanymi wypłatami nagród lub premii, jakie Państwo zgromadzili w wyniku korzystania z usług firmy SSI. Zgadzają się Państwo dostarczyć firmie SSI wszelkich niezbędnych informacji, by umożliwić SSI wywiązanie się z obowiązujących ją przepisów dotyczących zgłaszania i niezatajania nadużyć.

5. Czy punkty i nagrody można przekazywać innym osobom?
Uczestnicy nie mogą przekazywać, przydzielać ani obiecywać punktów ani nagród innym osobom ani stronom trzecim. Uczestnicy nie posiadają praw autorskich ani żadnych innych tytułów prawnych do żadnych z przyznanych im punktów w ramach programu przyznawania nagród SSI. Punkty nie posiadają wartości w gotówce.

6. A co jeśli moje konto zostanie zawieszone, zamknięte lub gdy anuluję moje członkostwo?
Konto uczestnika może zostać zawieszone lub zamknięte ze względu na brak aktywności, zgodnie z powyższymi zasadami, lub w związku z podejrzeniem o naruszenie regulaminu SSI (Warunki) ("regulamin SSI"). W przypadku gdy Państwa konto zostanie zawieszone lub zamknięte, podczas logowania na konto lub w trakcie otwierania ankiety otrzymają Państwo informację lub wiadomość w wyskakującym okienku, w której zostaną Państwo poinstruowani, aby skontaktować się z odpowiednim działem technicznym SSI. Prosimy pamiętać, że jeśli zajdzie podejrzenie o ewentualnym oszustwie lub czynie naruszającym regulamin SSI, stan Państwa konta może zostać wyzerowany. Jeśli SSI uzna, że Państwa konto zostało zawieszono lub zamknięte omyłkowo, SSI może ponownie nadać aktywny status Państwa kontu. Decyzja SSI jest ostateczna i wiążąca.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z członkostwa, należy wymienić wszystkie zgromadzone punkty na nagrody przed zamknięciem konta. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z zamianą punktów prosimy o kontakt z SSI pod adresem [helpdesk@swiatopinii.pl].

SSI przechowuje informacje dotyczące punktów oraz historię transakcji ich zamiany dla każdego uczestnika przez okres 6 miesięcy od dnia zamknięcia lub anulowania konta uczestnika.
7. Czy program przyznawania nagród SSI ulegnie zmianie?
SSI zastrzega sobie prawo do zmiany zasad programu przyznawania premii, nagród, regulaminu, ograniczeń, a także do całkowitego anulowania programu w dowolnym momencie bez podania powodu.

8. Czy będę musiał(a) dostarczyć jakiekolwiek dane osobowe w związku z moim udziałem w programie przyznawania nagród?
W związku z programem przyznawania nagród mogą Państwo zostać poproszeni o ujawnienie lub dostarczenie swoich danych osobowych firmie SSI lub jej podwykonawcom, agentom lub przedstawicielom, którzy świadczą swoje usługi na rzecz SSI w związku z powyższym programem przyznawania nagród. Wszelkie dane osobowe ujawnione w związku z programem przydzielania nagród zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującą w firmie polityką prywatności wyłącznie do celu, w którym zostały ujawnione.

9. Kiedy punkty zostaną zaksięgowane na moim koncie? Jaki jest czas oczekiwania na e-Vouchery?
Jeśli chodzi o księgowanie punktów na koncie, firma SSI dołoży starań, by nastąpiło to sprawnie; jednak czas przekazania punktów na Państwa konto zależy od działań, w które się Państwo angażowali (np. w przypadku punktów zdobytych za wypełnienie ankiety są one księgowane po zakończeniu danego projektu badania opinii). Może pojawić się również opóźnienie spowodowane oceną klienta i analizą dotyczącą usług świadczonych przez SSI.

Użytkownicy na ogół otrzymują e-kupon w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin po jego odebraniu, jednak w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Proszę poczekać do dziesięciu (10) dni roboczych na dostarczenie e-kuponu.

W przypadku fizycznych voucherów uczestnik z reguły otrzymuje je w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zamiany punktów.

Jeśli jeszcze nie otrzymali Państwo punktów lub premii, które Państwa zdaniem wam przysługują, prosimy o kontakt z nami pod adresem [helpdesk@swiatopinii.pl].

10. Czy istnieje jakikolwiek inny regulamin dotyczący programu przyznawania nagród SSI?
SSI może zatrudnić usługodawcę/usługodawców do zarządzania i hostingu sklepu/sklepów internetowych, aby umożliwić uczestnikom zamianę punktów na produkty i usługi dostępne w tych sklepach lub za ich pośrednictwem. Usługodawcy ci mogą posiadać własne regulaminy umożliwiające Państwu korzystanie i komunikowanie się z tymi sklepami. Regulaminy te będą dostępne na stronie internetowej takiego sklepu. Ponadto mogą także obowiązywać regulaminy dotyczące tylko niektórych nagród, produktów lub usług dostępnych w tych sklepach lub za ich pośrednictwem. Niniejszy regulamin jest dostępny za pośrednictwem lub w związku ze sklepem/sklepami internetowym(i). Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem.